Akcie

Novinky

Milujeme papier

Papier nás sprevádza každý deň. Je s nami, keď píšeme, tlačíme, čítame, kreslíme... viac...

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti SCP PAPIER, a.s.,
so sídlom Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok, IČO : 36 373 583,
zapísanej v obchodnom registri OS Žilina, odd. Sa, vložka č. 10039/L
(„ďalej len predávajúci“)

1/ Platnosť všeobecných obchodných podmienok

V zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, (ďalej  „OBZ“) sa ustanovujú tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej  „VOP“ ) ako časť obsahu kúpnych zmlúv, na základe ktorých predávajúci -  spoločnosť SCP PAPIER, a. s. predáva kupujúcim tovar.

Týmito VOP sa spravujú všetky zmluvné vzťahy založené  medzi predávajúcim a kupujúcim pri realizácii dodávok tovaru, t. j. pri uzavretí kúpnej zmluvy. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim.  Zmluvné dojednania obsiahnuté v písomnej kúpnej zmluve majú prednosť pred týmito VOP.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.

Ustanovenia týchto VOP platia od 01.02.2024.

2/ Objednávanie tovaru

Kupujúci si môže u predávajúceho objednať tovar telefonicky, e-mailom, faxom, pričom takáto objednávka sa považuje pre kupujúceho za záväznú. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť svoje identifikačné údaje, označenie druhu a množstva tovaru, miesta a požadovaného termínu dodania tovaru.  

V prípade objednávky tovaru, ktorý predávajúci považuje za  neštandardný z dôvodu špecifikácie tovaru alebo objemu tovaru,  je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu objednávku písomne, inak predávajúci nebude takúto objednávku akceptovať a nie je povinný tovar kupujúcemu dodať. 

V prípade, že kupujúci požaduje dodanie tovaru na iné miesto dodania ako je jeho sídlo, resp. prevádzka, je kupujúci povinný zaslať objednávku predávajúcemu písomne s uvedením požadovaného miesta dodania a osoby, ktorá je ním splnomocnená na prevzatie tovaru. Ak nebude táto požiadavka obsiahnutá v písomnej objednávke,  predávajúci si splní povinnosť dodať tovar, ak ho dodá do sídla, miesta podnikania, resp. prevádzky kupujúceho.

Po uzavretí kúpnej zmluvy akceptáciou objednávky, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť len v prípade uhradenia odstupného vo výške kúpnej ceny objednaného tovaru v zmysle cenníka predávajúceho, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

3/ Tovar

Základná sortimentná skladba tovaru ponúkaného predávajúcim je uvedená na jeho internetovej stránke www.scppapier.com.

Kvalita a množstvo dodávaného tovaru zodpovedajú normám jednotlivých výrobcov. Pri dodávkach tovaru kupujúci akceptuje odchýlku v množstvách dodaného tovaru v zmysle tolerancií definovaných v medzinárodných pravidlách uvedených vo všeobecných  obchodných podmienkach CEPAC. Akceptovateľná odchýlka v dodanom množstve pri nebalíčkovanom tovare, voľne ložených hárkov a kartónov je +/- 5 %.

Podmienky CEPAC na stiahnutie: www.scppapier.com/assets/files/Oznamenia/Podmienky_CEPAC.pdf

Vyhlásenie CEPI na stiahnutie: www.scppapier.com/assets/files/Oznamenia/Vyhlasenie_CEPI.pdf

Predávajúci na základe požiadavky kupujúceho dodá kupujúcemu vzorky. Za vzorku sa považuje minimálne množstvo tovaru potrebné na odskúšanie jeho spracovania stanovené  výrobcom, resp. dodávateľom tovaru.  Cena za vzorku je 50 % zo štandardnej ceny tovaru, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

Kupujúci môže po predchádzajúcom písomnom súhlase predávajúceho vrátiť dodaný tovar
v lehote 14 dní odo dňa jeho dodania len v prípade, že tovar je v nepoškodenom stave, v pôvodnom balení, bez narušenia kvality tovaru  (napr. v dôsledku nesprávneho skladovania).  Náklady na vrátenie tovaru znáša v plnom rozsahu kupujúci. Predávajúci si za vrátenie tovaru účtuje poplatok vo výške 5 %  z hodnoty vráteného tovaru, najmenej však 10 € (bez DPH).

4/ Dodanie tovaru

Dodávkou tovaru sa rozumie dodanie tovaru kupujúcemu predávajúcim na základe objednávky kupujúceho v dohodnutom mieste určenia (dodania) a v dohodnutej lehote. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, miestom určenia sa rozumie sklad predávajúceho.

Dodávka je uskutočnená včas, pokiaľ je tovar dodaný kupujúcemu v priebehu dohodnutej dodacej lehoty. V prípade, že dodávka nebude realizovaná v priebehu dohodnutej dodacej lehoty, akceptuje kupujúci dodanie tovaru v dodatočnej lehote, podľa objektívnych možností výrobcu, resp. dodávateľa, najmenej však 60 dní, pričom, ak predávajúci dodá tovar kupujúcemu v priebehu tejto dodatočnej lehoty, považuje sa dodávka za včasnú.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie dodacej lehoty spôsobenej treťou stranou.

Kupujúci je povinný tovar prevziať. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru, zodpovedá kupujúci za škodu spôsobenú predávajúcemu a predávajúci je oprávnený na nebezpečenstvo a náklady kupujúceho uskladniť tovar, buď vo svojom sklade alebo u tretej osoby. V prípade potreby opätovného doručenia tovaru z dôvodov spôsobených kupujúcim, je predávajúci oprávnený vyfakturovať kupujúcemu náklady vzniknuté opakovaným dodaním tovaru a náklady spojené so skladovaním tovaru.    

Predávajúci si vyhradzuje právo určiť minimálne predajné množstvo v závislosti od druhu tovaru.

5/ Cena

Predávajúci predáva tovar za ceny uvedené v cenníku platnom ku dňu objednávky tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Pri výpočte ceny papierových hárkov prepočítanej z ceny na kg na cenu na hárok sa váha 1 000 hárkov zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, čím môže vzniknúť akceptovateľná odchýlka v cene medzi cenou na kg a cenou na hárok, a to vo výške +/- 1,5 % z celkovej ceny daného tovaru

Kúpne ceny uvedené v cenníkoch, prípadne dohodnuté s kupujúcim,  sú bez DPH.  K uvedenej cene si predávajúci účtuje DPH podľa príslušných právnych predpisov SR.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny kúpnej ceny v prípade, že dôjde k nárastu ceny u výrobcov tovaru, k nárastu inflácie, k zmene peňažného kurzu a pod.

V prípade akceptovania objednávky tovaru predávajúcim, ktorej hodnota nepresiahne sumu  100,00 € (bez DPH), účtuje predávajúci kupujúcemu manipulačný poplatok vo výške 10 € (bez DPH).

Pri dodávkach tovaru realizovaných zo skladu predávajúceho účtuje predávajúci kupujúcemu logistický príplatok 7,00 € bez DPH pri množstve do 10 kg, 12,00 € bez DPH pri množstve do 30 kg, 15,00 € bez DPH pri množstve do 50 kg a 5,00 €/100 kg (bez DPH) pri množstve nad 50 kg. Predávajúci neúčtuje logistický príplatok pri osobnom odbere tovaru kupujúcim zo skladu predávajúceho a pri priamej dodávke tovaru od výrobcu na určené miesto dodania.

6/ Platobné podmienky

Pre platenie kúpnej ceny je rozhodujúca dopredu dohodnutá platobná podmienka, ktorá je uvedená na faktúre predávajúceho /splatnosť/.

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho do dátumu uvedeného na faktúre, t. z. v lehote splatnosti s uvedením správneho variabilného symbolu.

Kúpna cena sa považuje za uhradenú pripísaním celej fakturovanej sumy na účet predávajúceho.

Ak je kupujúci čiastočne alebo úplne v omeškaní s úhradou faktúry, má  predávajúci právo ďalšie dodávky pozastaviť. V prípade, že omeškanie trvá viac ako 14 dní,  je predávajúci oprávnený od ďalšieho plnenia zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia zmluvy, a to bez akýchkoľvek nárokov kupujúceho z omeškania, náhrady škody a pod. Právo odstúpiť od zmluvy má predávajúci aj v prípade oprávnenej pochybnosti o platobnej schopnosti, resp. bonite kupujúceho.

V prípade, ak nebude kúpna cena riadne a včas uhradená,  predávajúci je oprávnený účtovať  kupujúcemu  úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške, príp. v dohodnutej výške, a to  z dlžnej sumy za každý deň omeškania s úhradou kúpnej ceny. 

 

7/ Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody na tovare

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu a podpísaním dodacieho listu preukazujúceho prevzatie tovaru kupujúcim.

V prípade, že si dopravu tovaru zabezpečuje kupujúci, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho momentom, keď je kupujúcemu umožnené nakladať s tovarom alebo odovzdaním tovaru predávajúcim prvému dopravcovi kupujúceho.  

Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným uhradením kúpnej ceny predávajúcemu.  Kupujúci výslovne súhlasí s tým, že predávajúci je ako vlastník tovaru až do  úplného uhradenia kúpnej ceny tovaru, oprávnený vstúpiť do priestorov kupujúceho a tretích osôb, kde je tovar vo vlastníctve predávajúceho skladovaný a kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť toto právo pre predávajúceho u tretích osôb. V prípade, že kupujúci poruší tieto povinnosti, je predávajúci oprávnený vyfakturovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z hodnoty nezaplateného tovaru za každé jednotlivé porušenie týchto povinností.

8/ Vyššia moc /Okolnosti vylučujúce zodpovednosť predávajúceho/

Vyššou mocou sú výnimočné okolnosti zabraňujúce predávajúcemu dočasne, prípadne trvale splniť povinnosti vyplývajúce z uzavretej kúpnej zmluvy, resp. akceptovanej objednávky, ktoré nastanú po uzavretí kúpnej zmluvy, resp. akceptácii objednávky a sú nezávisle od vôle predávajúceho a predávajúci ich nemohol odvrátiť.

V prípade, že nastanú tieto okolnosti, má predávajúci právo primerane predĺžiť dodaciu lehotu alebo odstúpiť od uzavretej zmluvy, resp. akceptovanej objednávky. V takomto prípade, nie je predávajúci zodpovedný za škodu spôsobenú kupujúcemu. Za okolnosti vyššej moci sa považujú napr. požiar, povodeň, zemetrasenie, štrajk, vojna, dopravné obmedzenia, atď.

9/ Reklamácie a zodpovednosť za škodu

Kupujúci je povinný tovar v mieste určenia riadne prevziať, skontrolovať jeho stav,  množstvo, súlad s objednávkou a potvrdiť to svojím podpisom na dodacom liste predávajúceho.

Zjavné (viditeľné) vady tovaru a nesúlad s objednávkou je kupujúci povinný písomne uplatniť u predávajúceho ihneď, tieto vady musia byť uvedené okamžite pri preberaní tovaru v dodacom liste, pri priamych dodávkach (v prepravnom dokumente CMR) a potvrdené prepravcom.

Skryté vady tovaru je kupujúci povinný písomne reklamovať ihneď po ich zistení, najneskôr však do 60 dní od dodania tovaru.

Kupujúci je povinný reklamácie skrytých vád doložiť reklamačným protokolom
(http://www.scppapier.com/assets/files/Reklamacny_protokol_SCP_PAPIER_20210421.doc) a dokladmi prislúchajúcimi k reklamovanému tovaru (výrobnou etiketou z kotúčov alebo paliet  /1 paleta = 1 etiketa/,  potlačenými a nepotlačenými hárkami reklamovaného papiera /20 po sebe nasledujúcich hárkov/ ako aj ďalšími dokladmi preukazujúcimi vady tovaru, napr. fotodokumentáciu, vzorky, obťahy, ofsetové gumy, a pod.

V prípade oneskoreného uplatnenia reklamácie,  uplatnenia reklamácie bez predloženia  vyššie uvedených podkladov, alebo v prípade, že kupujúci reklamovaný tovar spracuje, príp. predá, nezodpovedá predávajúci za vady.

Kupujúci je povinný overiť vhodnosť každého tovaru, ktorého použitie vyžaduje špeciálne vlastnosti, vlastnými skúškami. Predávajúci nie je zodpovedný za použitie nevhodného tovaru kupujúcim.

Z reklamačného konania sú vylúčené vady tovaru spôsobené nesprávnym uskladnením tovaru,  nesprávnym technologickým postupom pri spracovaní tovaru, alebo použitím nesprávnych postupov a materiálov.

Uznané reklamácie budú po dohode kupujúceho a predávajúceho riešené poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny, alebo poskytnutím náhradného plnenia predávajúcim v rozsahu vadného plnenia.

Predávajúci je povinný reklamáciu uplatnenú riadne, včas a  v zmysle podmienok uvedených v tomto článku vybaviť čo najskôr, a to pri zjavných vadách v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pri skrytých vadách najneskôr do 60 dní odo dňa jej uplatnenia. Čas na vybavenie reklamácie je možné predĺžiť o čas nevyhnutný na vyjadrenie od dodávateľa, výrobcu tovaru.

Predávajúci zodpovedá len za skutočnú škodu, kupujúcim riadne uplatnenú a preukázanú, a to do výšky kúpnej ceny za predmetnú dodávku tovaru.

10/ Riešenie sporov a rozhodné právo

Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne inými právnymi predpismi SR. Prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim budú riešené príslušnými súdmi SR.